Home » White Swan by จี้ชิว
White Swan จี้ชิว

White Swan

จี้ชิว

Published May 2012
ISBN :
Paperback
256 pages
Enter the sum

 About the Book 

เรืองอะไรจะยอมแตงงานกับใครไมรู สูใหเธอไปตายเอาดาบหนายังดีซะกวาโลกทังใบของ ‘โอเดต’ ไมเพียงพังทลายไปตังแตพอกับแมตาย นีพีสาวทีเธอรักยังจะจับเธอแตงงานกับผูชายทีขึนชือวา ‘ราชสีหใจโหด’ อีกหรือ!!ในเมือยืนกรานวาเปนตายรายดียังไงเธอกไมแตงกับคนนากลัวเดดขาด คนเปMoreเรื่องอะไรจะยอมแต่งงานกับใครไม่รู้ สู้ให้เธอไปตายเอาดาบหน้ายังดีซะกว่าโลกทั้งใบของ ‘โอเด็ต’ ไม่เพียงพังทลายไปตั้งแต่พ่อกับแม่ตาย นี่พี่สาวที่เธอรักยังจะจับเธอแต่งงานกับผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่า ‘ราชสีห์ใจโหด’ อีกหรือ!!ในเมื่อยืนกรานว่าเป็นตายร้ายดียังไงเธอก็ไม่แต่งกับคนน่ากลัวเด็ดขาด คนเป็นพี่จึงจัดการตัดเธอออกจากกองมรดกพร้อมกับเฉดหัวเธอออกจากบ้าน แล้วความท้าทายแรกในชีวิตนอกกรงทองก็มาหาเธอทันใจ เพราะแค่พ้นจากเขตตัวบ้านปุ๊บ เธอก็มีคนตามปองร้ายปั๊บครั้นแล้ว ‘ฮาริช เฉิน’ก็ก้าวเข้ามาช่วยชีวิตเธอได้อย่างถูกที่ถูกเวลา แม้ว่าผลของการเป็นคนดีจะทำให้เขาถึงขั้นความจำเสื่อมก็เหอะ เอาล่ะสิ ลำพังตัวเองยังเอาแทบไม่รอด นี่เธอยังต้องมาทำหน้าที่พยาบาลจำเป็น ช่วยให้ผู้มีพระคุณฟื้นความทรงจำอีกเหรอเนี่ย